LICENCNI UGOVOR ZA KORIŠTENJE PROGRAMSKIH RJEŠENJA KAO I OSTALIH ZAŠTIĆENIH

MATERIJALA I SADRŽAJA TVRTKE KONTO d.o.o. Požega, Hrvatska, OIB 59143170280.

 

 

Molimo pročitajte pažljivo ovaj licencni ugovor (LU). Prihvaćanjem ovog LU-a stječete specificirana prava i

prihvaćate navedene obveze. Pažljivo proučite ugovor prije instalacije ili početka korištenja softvera i ostalih

materijala obuhvaćenih ovim ugovorom.

 

 

1. POČETNE ODREDBE

 

Ovaj Licencni ugovor (LU) je pravno obvezujući sporazum između Vas fizičke ili pravne osobe

(u daljnjem tekstu: korisnik softvera) i tvrtke KONTO d.o.o. Požega/Varaždin (u daljnjem tekstu: KONTO),

a odnosi se na korištenje KONTO softverskih proizvoda, što uključuje

računalne programe, a može uključivati i pripadajuće medije, tiskane materijale i „online” odnosno

elektroničku dokumentaciju (dalje u tekstu: „softver”). Softver također uključuje sve izmjene i dodatke

izvornom softveru koje ste dobili od tvrtke KONTO. Svi programi i dijelovi programa dobiveni sa softverom,

na koje se primjenjuju zasebni licencni ugovori, licencirani su Vam pod uvjetima navedenim u tim zasebnim

licencnim ugovorima. Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem preko mreže, pristupom ili kakvom drugom

uporabom softvera, pristajete obvezati se odredbama ovoga LU-a. Ukoliko se ne slažete s tim odredbama,

nemojte instalirati ni upotrebljavati softver.

 

Prihvaćanje LU-a daje vam određena prava vezana uz korištenje sadržaja navedenih u ugovoru a isto tako vas obvezuje na pridržavanje i izvršenje određenih obveza koje proizlaze iz korištenja sadržaja

navedenih u ugovoru.

 

Softver kao i ostali sadržaji obuhvaćeni ovim ugovorom  zaštićeni su  zakonima o autorskom

pravu i međunarodnim sporazumima o autorskom pravu, kao i drugim propisima i međunarodnim sporazumima

o intelektualnom vlasništvu. Kršenje tih zakona odnosno propisa na teritoriju Republike Hrvatske predstavlja

kazneno djelo opisano Kaznenim zakonom RH.

 

Softver Vam nije prodan, već Vam je samo ustupljeno pravo korištenja istog, a u skladu s licencnim ugovorom.

 

 

2. PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ UGOVORA

 

Ovim LU-om  daju Vam se sljedeća prava:

 

2.1  Primjena softvera.

Ovlašteni ste instalirati, upotrebljavati, pristupiti, prikazati, pokrenuti ili na drugi način koristiti (“pokretati”) jednu

kopiju softvera na jednom uređaju koji podržava operativni sustav na kojem softver radi.

 

2.2. Iznajmljivanje, prodaja, davanje u zakup ili posuđivanje softvera

Niste ovlašteni iznajmljivati, prodavati, davati u zakup ili posuđivati softver ili bilo koji od pripadajućih sadržaja drugim

pravnim ili fizičkim osobama.

 

2.3. Podrška u korištenju softvera

KONTO Vam može pružiti usluge podrške vezane za softver (dalje u tekstu: „Usluge podrške”) ako je to

navedeno na računu, ugovoru o održavanju ili ovjerenoj specifikaciji izdanoj od strane KONTA.  Bilo koji dodatni softverski

kod koji vam je dan kao dio Usluga podrške smatrat će se dijelom softvera i na njega će se primjenjivati

odredbe i uvjeti određeni ovim LU-om. U pogledu tehničkih informacija koje Vi osigurate KONTO-u kao dio

Usluga podrške, KONTO može koristiti takve informacije u svoje poslovne svrhe, uključujući podršku drugim

korisnicima kao i u razvoju novih sadržaja. KONTO neće koristiti takve tehničke informacije na način koji bi

vas identificirao pred drugim korisnicima ili koji bi vam mogao nanijeti direktnu štetu ili prouzročiti neugodnosti u

bilo kom obliku.

Obim podrške koju KONTO osigurava naveden je u posebnom Ugovoru o održavanju koji se sklapa

neovisno o LU . Podrška vrijedi samo u slučaju potpisivanja Ugovora o održavanju ili drugog sporazumnog

akta ovjerenog od strane KONTA.

 

2.4. Nove verzije programa

KONTO će vam osigurati prijelaz na nove i/ili poboljšane verzije programa ukoliko se sklopi zasebni Ugovor o

nadogradnji.  Bez postojanja takvog ugovora KONTO nije dužan izdavati nove verzije programa ili dorađivati/prerađivati postojeći program.

 

2.5. Pridržavanje prava

KONTO se obvezuje da će vam omogućiti korištenje prava navedenih u ovom ugovoru. Vi se obvezujete da

ćete koristiti softver kao i sve pripadajuće sadržaje u skladu s pravima koja su vam dodijeljena ovim LU-om.

 

 

 

3. OBVEZE KOJE PROIZLAZE IZ UGOVORA

 

 

3.1. Korištenje softvera i dodatnih sadržaja

Obvezujete se da ćete koristiti softver i sve pripadajuće sadržaje u skladu s ovim LU-om.

 

3.2. Instalacija softvera

Obvezujete se da ćete sami instalirati softver na svoj uređaj. KONTO nema obavezu instalacije softvera, niti snosi bilo kakvu odgovornost direktno ili indirektno vezanu uz instalaciju softvera na uređaju. Za ispravno funkcioniranje softvera, uređaj na koji se softver instalira treba odgovarati tehničkim specifikacijama  navedenim 

u dokumentaciji o instaliranju softvera. Također se obvezujete izvršiti sigurnosnu pohranu (back-up) svih

podataka i ostalih neophodnih sadržaja uređaja  kako bi isti mogli biti obnovljeni u slučaju nepravilnosti u radu uređaja. KONTO nije obavezan prilagođavati softver uređajima na kojima on ne radi iz bilo kojeg razloga.

 

3.3. Prestrukturiranje, dekompilaciju ili raščlambu unutarnjeg ustroja softvera

Nije dozvoljeno prestrukturiranje, dekompilacija ili raščlamba unutarnjeg ustroja (Reverse engineering)

softvera ili bilo kojeg sadržaja.

 

3.4   Razdvajanje sastavnih dijelova

Softver je licenciran kao jedinstveni proizvod. Njegovi sastavni dijelovi ne mogu biti izdvojeni za uporabu na

različitim uređajima. Obvezujete se da ćete koristiti softver kao cjelinu u skladu s brojem licenci navedenih 

na računu odnosno ovjerenoj specifikaciji izdanoj od strane KONTA.

 

3.5.  Nadogradnja

Ukoliko je softver označen kao nadogradnja (upgrade), da biste ga mogli koristili morate biti propisno

ovlašteni upotrebljavati proizvod označen od KONTO-a kao proizvod podoban za nadogradnju. Softver

označen kao nadogradnja zamjenjuje i/ili dopunjuje (i eventualno onemogućuje) proizvod koji predstavlja

temelj vašeg prava na nadogradnju. Ovlašteni ste koristiti proizvod koji predstavlja nadogradnju samo u

skladu s odredbama ovog LU-a i  u skladu s brojem licenci navedenih  na računu odnosno ovjerenoj

specifikaciji izdanoj od strane KONTA.  Ukoliko je softver nadogradnja nekog od sastavnih dijelova paketa

programa za računala na kojem ste stekli licencu kao na jedinstvenom proizvodu, softver se može

upotrebljavati i prenijeti samo kao dio takvog jedinstvenog paket-proizvoda i ne može se razdvojiti za uporabu

na više računala.

 

3.6 Softver na više medija

Moguće je da softver dobijete na više medija. Bez obzira na vrstu ili veličinu medija koji ste dobili, ovlašteni

ste upotrebljavati samo jedan medij koji je prikladan za jedno vaše računalo. Niste ovlašteni koristiti drugi

medij na drugom računalu, osim kao dio trajnog prijenosa softvera. (u skladu s odredbama o prijenosu

softvera definiranim u ovom LU)

 

3.7. Tehnička podrška za korisnike s ugovorom o održavanju

Obvezujete se da ćete osigurati sva tehnička i organizacijska sredstva potrebna za pružanje odgovarajuće

tehničke podrške. Time su uključeni svi potrebni uređaji kao i sva potrebna prava (npr. pravo

ulaska u program, pravo pristupa vašim podacima, pravo korištenja programa za remote kontrolu i

sl.) Obvezujete se da ćete prije pružanja tehničke podrške napraviti sigurnosnu kopiju podataka. Obvezujete

se nadalje da ćete slijediti upute djelatnika KONTA ili druge osobe ovlaštene od strane KONTA prilikom

pružanja tehničke podrške. Preuzimate na sebe odgovornost za eventualne izmjene podataka tijekom

pružanja tehničke podrške.

 

3.8. Sigurnosna kopija podataka

Obvezujete se da ćete redovito u određenim vremenskim razmacima vršiti sigurnosnu pohranu podataka na 

disk računala, disketu, CD ili neki drugi medij u skladu s uputama  koje se dobiju uz program. Preuzimate punu

odgovornost za sadržaj kao i za postupanje sa podacima sadržanim u sigurnosnoj kopiji.  Obvezujete se

napraviti sigurnosnu kopiju podataka u slučaju izmjene/nadogradnje/dopune softvera od strane djelatnika

KONTA i  pristajete da se u slučaju bilo kakvih problema proizašlih iz izmjene/nadogradnje/dopune softvera 

vrate podaci iz sigurnosne kopije napravljene prije same  izmjene/nadogradnje/dopune softvera.

 

3.9. Korištenje ostalih sadržaja vezanih uz softver

Obvezujete se da ćete se prema svim popratnim sadržajima vezanim uz softver (knjige, pisana

dokumentacija i dr.) odnositi u skladu s odredbama ovog LU-a. Navedene materijale nećete kopirati, prenositi

ili davati na korištenje drugim fizičkim ili pravnim osobama koje nisu korisnici softver definiranog ovim LU

osim u slučaju pisane suglasnosti ovjerene od strane KONTA.

 

3.10. Korištenje logotipa i ostalih zaštićenih marki firme KONTO

Obvezujete se da nećete koristiti logotip ili druge zaštićene marke firme KONTO u vlastite promidžbene ili

druge svrhe bez ovjerene suglasnosti KONTA.

 

3.11. Pružanje uvida u program djelatnicima ostalih informatičkih tvrtki

Način funkcioniranja softvera obuhvaćenog ovim LU predstavlja poslovnu tajnu poduzeća KONTO.

Obvezujete se da nećete omogućiti djelatnicima ostalih konkurentskih informatičkih tvrtki pružanje uvida u

funkcioniranje softver osim uz ovjerenu suglasnost KONTA.

 

 

 

4. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

4.1. Autorsko pravo

KONTO ili njegovi dobavljači ostaju nositeljima svih vlasničkih i autorskih prava na softveru (uključujući ali

ne ograničavajući se na bilo kakve slike, fotografije, animacije, video zapise, zvučne zapise, glazbu, tekst i

„mini aplikacije” koje su sastavni dio softvera), zatim na pripadni tiskani materijal i svaku kopiju softvera.

Vlasnička i autorska prava na sadržaju kojem se može pristupiti preko softvera (podaci)  pripadaju vlasniku

sadržaja i mogu biti zaštićena primjenjivim autorskopravnim propisima ili drugim zakonima i međunarodnim

ugovorima iz oblasti intelektualnog vlasništva. Ovaj LU vam ne osigurava pravo za korištenje tih sadržaja.

Ukoliko ovaj softver sadržava dokumentaciju koja je sastavljena samo u elektroničkom obliku, možete

otisnuti jednu kopiju te elektroničke dokumentacije. Niste ovlašteni kopirati tiskani materijal koji pripada

softveru osim uz ovjerenu suglasnost KONTA.

 

4.2. Odgovornost proizašla iz korištenja softvera ili dodatnih sadržaja

Korisnik softvera koristi softver isključivo na vlastiti rizik. KONTO ne snosi nikakvu odgovornost,

za izravni ili neizravni gubitak, štetu ili izgubljenu dobit uzrokovanu uporabom ili nemogućnošću uporabe

softvera ili pružanja odnosno nepružanja podrške softveru, pa i u slučaju da je KONTO bio

obaviješten o mogućem nastanku takve štete. Softver je izrađen u dobroj vjeri i KONTO

je uložio maksimalan napor da se bilo kakva šteta unaprijed izbjegne.

 

KONTO nije niti ne može biti odgovoran za sadržaj te za pravnu i financijsku valjanost dokumenata

kreiranih softverom (izvješća, obrasci i ostali dokumenti). Svaki dokument kreiran uz pomoć sofvera korisnik

softvera je dužan provjeriti i uskladiti sa trenutno važećim zakonima i propisima.

 

Za greške i štetu proizašle iz nepridržavanja uputa izdanih od strane KONTA kao i za štetu nastalu

iz nepravilnog ili nemarnog korištenja programa i/ili njegovih dijelova odgovornost snosi korisnik.

 

KONTO ne odgovara za gubitak podataka sa računala/uređaja ili back-up medija uslijed kvara istih.

KONTO ne odgovara za ispravnost i točnost kao i za sadržaj podataka koji se koriste u radu

softvera kao i za eventualni gubitak ili neažurnost istih.

 

4.3. Prikupljanje podataka o korisniku softvera

Prilikom registracije i preuzimanja programa putem Interneta, KONTO prikuplja kontakt podatke o korisniku softvera. Također se prilikom registracije prodajnog mjesta u programu prikuplja podatak o prodajnom mjestu.

Ovim LU-om korisnik softvera daje pravo KONTU prikupljati i čuvati takve kontakt podatke za vlastite marketinške i ostale poslovne aktivnosti.

 

 

4.4. Marketinške i promotivne aktivnosti tijekom korištenja softvera

Ovim LU-om korisnik daje pravo KONTU provođenja marketinških aktivnosti u smislu objavljivanja reklama i reklamnih oglasa unutar softvera tijekom njegovog korištenja. Navedeni sadržaji mogu se pojavljivati samo na ekranu uređaja, bez pojavljivanja na računima i izvještajima stvorenim korištenjem softvera.

Ovim LU-om KONTO se obavezuje da navedene marketinške aktivnosti neće utjecati na funkcionalnost softvera.

 

 

4.5 Prijenos softvera

Prvotni stjecatelj licence softvera može izvršiti trajni prijenos ovog LU-a i softvera. Takav prijenos mora uključivati cijeli softver (uključujući sve sastavne dijelove, medijske i tiskane materijale, sve naknadne nadogradnje i ovaj LU. Stjecatelj prava temeljem takvog  prijenosa mora pristati na uvjete ovog LU-a. Ukoliko se izvrši prijenos softvera tada se prvotni stjecatelj u potpunosti odriče softvera i svih njegovih sastavnih dijelova kao i svakog oblika podrške i dodatnih usluga vezanih uz softver.

 

4.6. Raskid LU

Bez odricanja bilo kojih drugih prava, KONTO je ovlašten raskinuti ovaj LU ako vi nećete poštivati njegove odredbe i uvjete. U tom slučaju, morate uništiti sve kopije softvera kao i sve njegove sastavne dijelove.

Ovaj program (Konto-fiskalizacija za Android) je BESPLATAN (freeware) kako za osobnu tako i za poslovnu upotrebu.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com