Osnovna sredstva i sitni inventar

Osnovna sredstva     

 • unos osnovnog sredstva (opis, serijski broj, amortizacijska grupa, konto, izvori sredstava, iznos, datum nabave, datum upotrebe, pasiva i dr.)
 • zaduživanje osnovnog sredstva na lokaciju, zgradu, sobu i osobu
 • smještanje osnovnih sredstava u amortizacijske grupe (stopa se veže uz grupu)
 • vođenje povijesti smještaja osnovnog sredstva po lokaciji ili zaduženja po osobi sa datumom
 • izračunavanje amortizacije za svako osnovno sredstvo pojedinačno ili više njih odjednom po minimalnim stopama i po stopama koje je propisalo samo poduzeće
 • ispis liste troškova amortizacije
 • brisanje i ponavljanje obračuna amortizacije
 • izračunavanje revalorizacije
 • ispis temeljnice za knjiženje u glavnu knjigu
 • ispis rekapitulacija knjiženja osnovnih sredstava u obliku bilance za usklađenje sa glavnom knjigom
 • automatsko knjiženje obračuna amortizacije i rashoda u glavnu knjigu
 • razne varijante ispisa inventurnih lista ovisno o zaduženju (po radnicima, zgradama, sobama, organ. jedinicama)
 • unos i ispis inventure osnovnih sredstava
 • ispis inventurnih razlika
 • rashodovanje, prodaja osnovnih sredstava
 • ispis liste rashodovanih sredstava
 • vođenje kartice osnovnog sredstva od nabave do rashoda sa svim promjenama
 • ispis kartica osnovnih sredstava
 • ispis dnevnika knjiženja po svim vrstama stavaka (unos, dorada, amortizacija, rashod i dr.)
 • knjiženje dorade na postojeće osnovno sredstvo
 • vođenje slike i dodatnog proizvoljno velikog opisa osnovnog sredstva
 • vođenje sadržaja osnovnog sredstva (npr. sastavni dijelovi računala)
 • ispis knjige nabave kapitalne imovine
 • ispis aktivnih sredstava
 • ispis rekapitulacije nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti po kontima nabave ili ispravka
 • ispis dokumenta Prijedlog za rashod osnovnih sredstava sa popisom OS-a predviđenih za rashod
 • unos i ispis raznih odluka vezanih za OS (npr. odluka o nabavi, zapisnika o unosu imovine)
 • ispis obrazac PA i obrazac DI
 • ispis zadužnice za osnovna sredstva prema evidenciji zaduženja
 • obračun zaštitne kamate

 Sitni inventar

 • unos sitnog inventara i zaduživanje
 • automatski rashod sitnog inventara ili mogućnost djelomičnog rashoda
 • vođenje knjige inventara
 • otpis sitnog inventara sa knjiženjem u glavnu knjigu
 • rashod sitnog inventara sa knjiženjem u glavnu knjigu
 • ispis inventurne liste sitnog inventara ovisno o zaduženju

Digitalna arhiva

 • učitavanje dokumenta u obliku datoteke
 • skeniranje dokumenta direktno iz programa
 • ispis računa ili ponude u digitalnu arhivu
 • pregled dokumenta iz digitalne arhive

INVENTURA POMOĆU BAR CODA

 • sve sobe, osnovna sredstva i sitni inventar označe se pomoću bar code naljepnica
 • inventura se provodi na način da sa PDA bar code čitačem i Konto programom za inventuru uđe u sobu, očita bar code sobe, očitaju sva osnovna sredstva u sobi
 • po završetku rada podaci iz PDA bar code uređaja se prebace u stolno računalo gdje se odmah vidi zaduženje po sobama

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com