Veleprodajno poslovanje

modul AB

 • vođenje nabavnih cijena po FIFO metodi ili po metodi prosječnih nabavnih cijena
 • veleprodajna kalkulacija (količina, cijena, rabat u %, zavisni trošak u %, marža u %, prodajna cijena)
 • detaljnija veleprodajna kalkulacija (predunos zavisnih troškova po vrstama u iznosu, 2 vrste ZT: oni što ulaze u fakturu dobavljača, oni što ne ulaze u fakturu dobavljača, unos % carine po svakoj stavci, unos trošarine po svakoj stavci, unos cassasconta po stavci, unos % transportnog kala)
 • zaduženje skladišta prijenosom kalkulacije na primku
 • posebne primke za robu došlu iz druge organizacijske jedinice
 • otpremnice za robu za vanjskog kupca
 • otpremnice za robu za drugu organizacijsku jedinicu
 • izrada računa – fakturiranje otpremnica (mogućnost više otpremnica na jedan račun)
 • mogućnost fakturiranja usluga (sa robom ili samo usluga na računu)
 • ispis 2D bar code s podacima o plaćanju mobilnim bankarstvom na ponudama i računima
 • ispis računa s HUB obrascem u podnožju
 • ispis stanja duga na računu (ako koristite Konto financijsko knjigovodstvo ili ručno unesete uplate)
 • unos i ispis ponuda
 • prijenos ponude na račun
 • unos i ispis obavijesti o knjiženju R-1/2
 • cjenik artikala i rabati pojedinačno po svakom artiklu za svakog kupca
 • određivanje rabata po grupama artikala za svakog kupca pojedinačno
 • unos barkodova za artikle
 • unos kataloških brojeva za artikle
 • ispis kartica artikala
 • rekapitulacije primki i otpremnica
 • rekapitulacija kalkulacija, rekapitulacija računa (u razdoblju, po partneru)
 • ispis stanja skladišta
 • ispis prodaje po grupama artikala
 • ispis prodaje po kupcima ukupno
 • ispis prodaje po artiklima ukupno
 • vođenje skladišta robe po veleprodajnim cijenama
 • izračun nivelacije (promjene veleprodajnih cijena)
 • izračun RUC-a, ispis ostvarenog RUC-a po računima
 • unos plaćanja računa (ako ne koristite Konto financijsko knjigovodstvo)
 • ispis neplaćenih računa
 • usklađenost s fiskalizacijom

modul C – interna skladišta

 • vođenje internih skladišta (komadno) za ambulantnu prodaju robe (privremena skladišta koja se ne knjiže posebno u glavnoj knjizi)

modul D – konsignacija dobavljača

 • ulaz robe na konsignaciju i praćenje konsignacije dobavljača
 • praćenje stanja robe na konsignaciji
 • unos i ispis odjava za robu

modul E – više skladišta

 • vođenje više skladišta robe na istom mjestu u istom programu

modul F – dodatni izvještaji o prodaji

 • dodatni izvještaji o prodaji s exportom u Excel

modul G – serijski brojevi, paketi

 • unos serijskih brojeva na primkama i otpremnicama
 • artikli tipa paket (prodaja više artikala pod jednim nazivom u jednoj stavci)

modul I – limiti po kupcima i ambalaža

 • određivanje limita isporuke za svakog kupca (najveći iznos jedne isporuke te ukupne isporuke)
 • artikli tipa ambalaža (vođenje stanja ulaza i izlaza po kupcima, ispis odvojeno na računu, ispis stanja zaduženja ambalaže po kupcima)

modul J – reklame, stalci

 • artikli tipa reklama, stalak za robu (za praćenje prodaje robe na stalcima)
 • praćenje stanja stalaka po kupcima

modul K – stanje po šaržama i roku trajanja

 • vođenje stanja artikala za svaku šaržu (seriju) određenog roka trajanja (za ljekove i medicinske pripravke i sl..)

modul M – maloprodaja iz veleprodaje

 • maloprodaja bez stanja i sva roba se povlači iz veleprodaje u MP
 • unos MP računa
 • mogućnost davanja popusta na kasi
 • praćenje načina plaćanja (gotovina, čekovi, kartice)
 • ispis MP računa
 • usklađenost s fiskalizacijom
 • automatsko formiranje maloprodajnih dokumenata (kad se napravi zaključak kase, program sam napravi otpremnicu iz veleprodaje, maloprodajnu kalkulaciju, u knjigu popisa upiše zaključak kase i zapisnik o promjeni cijena ako je nešto prodanio s popustom)
 • ispis svih MP dokumenata:
  • kalkulacija
  • zapisnik o promjeni cijena
  • knjiga popisa
  • zaključak kase

modul N – zapisnici kupaca

 • zapisnici kupaca, akcijski cjenici

modul R – rok trajanja

 • serijski brojevi i rok trajanja

modul U – ugovori s kupcima za usluge

 • unos ugovora za partnera sa razdobljem važenja
 • unos artikala/usluga sa cijenom
 • generiranje računa na osnovu važećeg ugovora sa vidljivim razdobljem pružane usluge na računu (mjesec/godina)

modul X – prema zahtjevu korisnika

 • evidentiranje ostalih troškova (naknade za smještaj robe, katalozi i dr) po kupcima
 • plan prodaje

modul EDI Megatrend razmjena dokumenata za Konzum

Dokumenti za razmjenu:

 • Import narudžbe od kupca
 • Export potvrde narudžbe od kupca: na osnovu upisa količina koje će biti isporučene od strane korisnika ili na osnovu računa napravljenog na osnovu ove narudžbe (korisnik se mora odlučiti koju varijantu treba programirati-jednu od te dvije)
 • Export otpremnice
 • Export računa
 • Export povratnica po jednakom formatu kao što je export računa

 Podržana procedura rada:

 • Svi dokumenti moraju biti u elektronskom obliku u XML ili ASCII formatu. Program ne sadržava importe dokumenata iz ostalih formata kao što je PDF i slično.
 • Konto servis nadgleda i skida narudžbe od kupca koje pristižu na neki folder na disku.
 • Te narudžbe servis upisuje u narudžbe od kupaca. Odobrene narudžbe se šalju u EDI (export potvrde narudžbe od kupca).
 • Kad je otpremnica/račun spremna za isporuku korisnik ručno mijenja status u Spremna za EDI i nakon toga se ne može više mijenjati.
 • Konto servis šalje dokumente sa statusom Spremno za EDI na odgovarajuću lokaciju u zadanom formatu XML ili ASCII.

modul EDI Phanteon razmjena dokumenata za Billa, Spar i DM

Dokumenti za razmjenu:

 • Import narudžbe od kupc
 • Export otpremnice

 Podržana procedura rada:

 • Svi dokumenti moraju biti u elektronskom obliku u XML ili ASCII formatu. Program ne sadržava importe dokumenata iz ostalih formata kao što je PDF i slično.
 • Konto servisni program VpTask nadgleda i skida narudžbe od kupca. Kod Billa-e  se ako u narudžbi ima više datuma isporuke, to upisuje kao više narudžbi.
 • Te narudžbe se pojavljuju u narudžbama. Korisnik zadaje izvještaj neisporučeno po narudžbama, te na osnovu toga obrađuje, tj. odobrava i kopira narudžbe u otpremnice.
 • Kad je otpremnica složena ručno se mijenja status u Spremna za isporuku i nakon toga se ne može mijenjati.
 • Nakon toga slijedi slanje svih otpremnica koje su spremne za slaganje u EDI i tom prilikom se mijenja status u Spremna za fakturiranje. Ako otpremnica glasi na kupca za kojeg postoji EDI onda se istoj status ne može promijeniti ručno, nego samo slanjem u EDI.
 • VpTask nadgleda status poslanih dokumenata, i ako neki od dokumenata nije poslan ili ispravan obavještava korisnika, koji ovisno o problemu ispravlja, ponovo šalje ili nešto treće.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com