Studentska referada

 • evidencija odjela (šifra, naziv – društceni, tehnički, …)
 • evidencija smjerova (šifra, kratica, kratki naziv, dugi naziv, odjel, mjesto izvođenja, stručni naziv nakon završetka studija; rač. i trgovina, upravno pravo, …)
 • evidencija mogućeg statusa studenata (rednovi, izvanredni, strani drž., ..)
 • evidencija akademskih godina
 • unos rokova za prvi upis studenata za neki smjer studija
 • unos svih prijava studenata za prvi upis za neki smjer (smjer, strani jezik, status, srednja škola, prezime, ime, spol, mjesto rođenja, datum rođenja, jmbg, ime oca, ime majke, državljanstvo, narodnost, adresa prebivališta, telefon, regulirana vojna obveza, sudjelovanje u ratu, stipendija)
 • šifarnik bodovanja za svaki smjer studija (vrijednost bodova po ocjenama) – može se mijenjati
 • unos bodova za svakog prijavljenog kandidata
 • ispis rang liste po smjerovima i statusu studenta
 • prvi upis studenta – unos svih podataka (djelomično preuzimanje iz prijave za upis) smjer, strani jezik, status, srednja škola, prezime, ime, spol, mjesto rođenja, datum rođenja, jmbg, ime oca, ime majke, državljanstvo, narodnost, adresa prebivališta, telefon, regulirana vojna obveza, sudjelovanje u ratu, stipendija, podaci o završenoj školi prije, stručna spema roditelja, zanimanje roditelja, zanimanje studeta (za zaposlene), e-mail, web, slika, matični broj studenta iz indeksa, matični broj studenta u računalu (sa oznakom smjera i statusa)
 • evidencija semestara koje neki studij ima, posebno za redovne, posebno za izvanredne studente
 • evidencija cijena školarine za svaki smjer i svaki status studenta za neku akademsku godinu (godina, smjer, status studenta, godina studija, iznos školarine)
 • evidencija predmeta za svaki smjer studija općenito (šifra smjera, šifra predmeta, naziv predmeta)
 • evidencija predavača (šifra, prezime, ime, prefiks, sufiks – za titule, status – profesor, asistent)
 • evidencija predmeta koji se mogu upisati za neki smjer i neki semestar te status studenta u određenoj akademskoj godini (godina, smjer, semestar, predmet, predavač, sati predavanja, sati vježbe, obavezi/izborni predmet, vrsta (ispit, seminar, diplomski), šifra ispita uz koji seminar pripada ako se radi o seminaru)
 • upis studenta – i za one koji upisuju drugu godinu i sl. (još sadržava bračno stanje, adresu stanovanja u mjestu studiranja, osnovu zdravstvenog osiguranja, matični broj studenta, oznaku da li je aktiva ili ne, vremensko razdoblje u kojem mu traje status studenta, iznos školarine)
 • evidencija predmeta koje je neki student upisao za neki smjer i semestar
 • evidencija rata na koliko će student platiti školarinu
 • evidencija uplata koje je student izvršio
 • ispis kartice uplata za nekog studenta
 • ispis dugovanja po studentima (dospjela i nedospjela)
 • za upisane studente se može izvršiti ispis po više osnova; ispis bez završetka studija te diplomiranje kao način završetka statusa studenta sa unosom teme diplomskog rada te mentora i ocjene (više nije aktivan poslije toga)
 • evidencija ispitnih rokova za neki smjer, semestar i predmet
 • evidencija prijavnica za neki ispitni rok (ak.godina, student, smjer, semestar, predmet, datum prijave, datum ispitnog roka, redni broj izlaska na ispit)
 • ispis liste za upis ispitnih rezultata (sa popisom studenata koji bi trebali pristupiti ispitu)
 • unos rezultata nekog ispita (datum unosa rezultata, položio (ocjene od 2 do 5) ili nije položio (ocjena 1, nije pristupio ili pravovremeno odustao ili odjavio ispit), šifra ispitivača – profesora)
 • lista prijepis ocjena
 • lista – ispisnica
 • lista – uvjerenje o statusu studenta
 • lista – prosjek ocjena studenata (za sve smjerove, pojedini smjer, pojedinu godinu studija, pojedinog studenta
 • lista – popis studenta upisanih u neki semestar ili godinu studija za neki smjer, po abecedi sa rednim brojem upisa (prvi put, drugi, …), grupirano po statusu studenta
 • lista – popis studenta upisanih u neki semestar ili godinu studija za neki smjer, po abecedi sa rednim brojem upisa (prvi put, drugi, …), grupirano po statusu sudjelovanja u domovinskom ratu
 • lista – popis diplomanata za neku akademsku godinu
 • lista – popis studenata koji slušaju neki predmet (neki jezik ili neki drugi predmet)
 • samostalno otvaranje nove akademske godine

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com