Proračunsko financijsko knjigovodstvo

Financijsko knjigovodstvo je prilagođeno proračunskim korisnicima kako bi mogli što bolje i detaljnije voditi evidenciju troškova i prihoda. Od klasifikacija se vodi klasifikacija po kontima, izvorima sredstava, aktivnostima te preko njih funkcijama i programima, organizacijskim jedinicama (podjela po odjelima/zavodima/podružnicama unutar pror.korisnika), mjestima troška (troškovi po službenim vozilima, mobitelima, osobama, projektima i slično) i lokacijama.

Omogućeno je knjiženje ulaznih faktura na više vrsta konta obveze sa automatskim knjiženjem protustavke konta troška. Kod knjiženja plaćanja faktura (izvod riznice, izvod banke), automatski se kontira konto zatvaranja (obveze ili potraživanja) prema dokumentu koji se zatvara. Ukoliko se radi o zatvaranju ulazne fakture, kontira se i konto prihoda (671…) prema kontu obveze koji se zatvara.

Kod knjiženja potraživanja od kupaca (IF), odmah se unosi i kontiranje rasporeda prihoda koje se knjiži u trenutku knjiženja plaćanja od strane kupca. Ukoliko se koristi KONTO program za izdavanje faktura, knjiženje fakture kao i rasporeda prihoda je automatsko preko sheme knjiženja.

Uz razna izvješća kao što su dnevnici knjiženja, kartice konta, bilance stanja, bilance stanja po org.jedinicama, bilance po aktivnostima, troškovi po mjesecima, otvorene stavke, kartice partnera, stanja partnera, dnevnik knjiženja saldo kontija i drugi, kreirana su i izvješća koja olakšavaju kontrolu ispravnosti knjiženja.

Za korisnike koji imaju devizne ulazne fakture, može se voditi uz svaku stavku saldo kontija i glavne knjige strana valuta i protuvrijednost u stranoj valuti. Sukladno tome, postoje izvješća o otvorenim stavkama, karticama partnera i dnevniku knjiženja u stranoj valuti.

Za periodična i godišnja izvješća, tu je punjenje SPR-RAS, PR-RAS, BIL, NT obrazaca.

Na početku godine je moguće paralelno raditi knjiženja u novoj godini i završavati knjiženja u staroj godini uz moguć višekratni prijenos početnih stanja saldo kontija, pa i glavne knjige. Za zaključivanje godine, omogućeno je automatsko zatvaranje konta troškova i prihoda sumirano po kontu ili sumirano po nekim dodatnim kriterijima (aktivnosti, izvori, org.jedinice, mjesta troška) i njihov prijenos na konta obračuna 92.

Za potrebe državne revizije, moguć je export stavaka glavne knjige sa svim podacima o partnerima (saldo konti) u xls datoteku.

Glavna knjiga

 • direktna povezanost stavaka glavne knjige i salda kontija, s maksimalnim vizuelnim pregledom stavaka knjiženja i pripadajućih kartica
 • knjiženje svih vrsta dokumenata sa mogućnošću proizvoljnog definiranja novih vrsta dokumenata
 • knjiženje aktivnosti
 • knjiženje izvora financiranja (vlasništva) uz stavke glavne knjige
 • automatsko knjiženje konta obveza glavne knjige kod zatvaranja saldo kontija dobavljača
 • vođenje kartica analitičkog konta
 • određivanje organizacijske jedinice kod svakog knjiženja (praćenje troškova raznih odjela )
 • određivanje mjesta troška kod svakog knjiženja (praćenje troškova po djelatnicima, autima, telefonima…)
 • izvještaji (dnevnik knjiženja, kartica konta; po datumu dokumenta, po broju, vrsti plaćanja i dr.)
 • ispis bilance stanja (sa svom analitikom ili samo podtotale razreda ili vrste konta)
 • ispis bilance stanja grupirano po mjestima troška
 • ispis bilance stanja grupirano po projektima i aktivnostima
 • ispis bilance stanja grupirano po organizacijskim jedinicama
 • automatski zatvaranje kartice konta glavne knjige na kraju godine
 • samostalno otvaranje nove poslovne godine
 • prijenos početnih stanja glavne knjige sa mogućnošću prijenosa grupirano po mjestima troška ili po organizacijskim jedinicama za sva konta ili samo neka
 • kontinuirani rad u slijedećoj godini bez obzira na završetak kalendarske (PS glavne knjige se preuzimaju po završetku svih knjiženja u prošloj godini – u 2. mjesecu odnosno po želji korisnika)
 • mogućnost zaključavanja (zaštita od mijenjanja) dokumenta po broju ili datumu dokumenta

Salda konti kupaca i dobavljača

 • automatsko traženje neusklađenih dokumenata (duguje = potražuje)
 • knjiženje UF-a i IF-a u saldo konti kupaca i dobavljača sa mogućnšću vođenja više knjiga UF-a uvođenjem druge oznake npr. UR i slično
 • odmah kod unosa UF/IF knjiženje protustavki u glavnu knjigu (npr. Troška na 3.. i obveze na 2..) čime se dobiva direktna povezanost saldo kontija i propadajućih protustavki pa su naknadna usklađenja GK i SK nepotrebna
 • unos rasporeda prihoda uz IF-u 9/6 koji program automatski knjiži u glavnu knjigu kod naplate IF-e
 • knjiženje uplata (izvoda banke) u GK te odmah zatvaranje računa u SK ako se zadaje broj UF-e
 • mogućnost traženja partnera po broju žiro računa kod knjiženja izvoda banke
 • simultani pregled protustavki glavne knjige u pregledu stavaka saldo kontija
 • mogućnost određivanja načina plaćanja (gotovina, kompenzacija, cesija) za stavke knjiženja u saldo konti
 • vođenje evidencije otvorenih i zatvorenih računa kupaca i dobavljača
 • ispis kartice partnera, ispis otvorenih i zatvorenih stavaka, izvadak otvorenih stavaka (opomena)
 • ispis virmana za ulazne račune pojedinačno ili zadavanjem od-do broja UF-e
 • ispis obrasca Nalog za isplatu (odobravam i naređujem)
 • ispis obrasca OBV
 • ispis virmana grupirano po kontima troška s modelom 31
 • knjiga ulaznih računa i knjiga izlaznih računa
 • izvještaj dnevnik knjiženja saldo konta (sa ili bez protustavki glavne knjige)
 • izvještaj lista svih partnera sa stanjima po kontu
 • kontinuirani rad u slijedećoj godini bez obzira na završetak kalendarske godine (otvaranje nove godine i preuzimanje PS saldo konti radi knjiženja izvoda te mogućnost naknadnog ponovnog preuzimanja PS u saldo konti)

Porez na dodanu vrijednost – opcija

 • knjiga ulaznih računa U-RA (više knjiga)
 • knjiga izlaznih računa I-RA (više knjiga)
 • automatski obračun i formiranje PDV obrasca
 • kontrolna lista stavaka u PDV-u
 • isps PDV-K obrasca
 • upis u knjige URA/IRA saldo konti stavaka i stavaka iz glavne knjige
 • upis u knjige URA/IRA moguć samo za postojeće dokumente iz GK i SK
 • formiranje PDV obrazca za R-2 račune prema datumu plaćanja
 • XML datoteka PDV/PDV-K za ePorezna

modul B FINA Excel obrasci, dodatna izvješća

 • automatsko punjenje Fina Excel obrasca PR-RAS, SPR-RAS, BIL, TMP
 • export podataka u Excel tablice po mjesecima, organizacijskim jedinicama, partnerima, mjestima troška …
 • na osnovu exportirane Excel bilance mogu se izrađivati proizvoljni financijski izvještaji
 • izvještaj o prihodima i rashodima: po organizacijskoj jedinici, mjestu troška, arhivama (prethodnim godinama)
 • izvještaj o danima kašnjenja dospjelih računa (unutar 30, 60, 90, 120, 150 i više dana)
 • izvještaj o nedospjelim prihodima i obvezama (unutar 30, 60, 90, 120, 150 i više dana)

modul D – devizno praćenje GK i SK

 • unos valute i iznosa u glavnoj knjizi i salda kontima
 • ispis kartice partnera u valuti
 • ispis otvorenih stavaka partnera u valuti
 • ispis dnevnika knjiženja glavne knjige u valuti

modul F – preuzimanje i knjiženje e-Računa

 • preuzimanje e-računa putem servisa FINA i moj-eRačun – potrebno ugovoriti uslugu s FINA ili moj-eRačun

modul E – preuzimanje FINA izvoda

 • preuzimanje FINA datoteke s izvodom – potrebno ugovoriti uslugu s FINA (PDF se ne preuzima)

modul Q – digitalna arhiva

 • učitavanje dokumenta u obliku datoteke
 • skeniranje dokumenta direktno iz programa
 • pregled dokumenta iz digitalne arhive

modul Z – SEPA zbrojni nalog

 • ispis SEPA naloga za prijenos plaćanja
 • izrada datoteke za zbrojni nalog (SEPA XML)
 • ispis Zahtjeva za plaćanje po partneru kumulativno

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com