U programu je moguće voditi evidencije artikala, kupaca i prodavača.

 

11.1. Osnovni izgled evidencije

Evidencije izgledaju isto kao i pregledi (vidjeti 9.1), samo što imaju gumb „Novi“ u gornjem desnom kutu ekrana. Znači da se u evidencijama može odmah kreirati nova stavka.

Na sljedećoj se slici nalazi evidencija artikala.

Kontompa-21

Slika 1.      Evidencija artikala

Dugim klikom na stavku pojavljuje se izbornik sa stavkama:

  • ·         Promijeni – otvara se prozor za izmjenu označene stavke.
  • ·         Obriši – briše označenu stavku.

Prozor za promjenu stavke i unos nove stavke su isti, jedino što je sadržaj drugačiji. Kod izmjene stavke se prozor popuni sa vrijednostima stavke koju smo označali za izmjenu.

 

11.2. Evidencija artikala

Pretraživanje se može izvršiti prema šifri artikla i prema nazivu artikla.

 

11.2.1.              Unos novog artikla

Klikom na „Novi“ u evidenciji artikala možemo unijeti novi artikl. Unos novog artikla prikazan je na sljedećoj slici.

Kontompa-22

Slika 2.      Unos novog artikla

Program će automatski za šifru artikla staviti sljedeći redni broj, jedinična mjera se početno postavlja na komade (KOM) i povratna naknada na 0,00 EUR. Nakon što ste unijeli sve podatke potrebno je kliknuti na „Upiši“.

Ako želite odustati, kliknite na „Odustani“ (gornji lijevi kut ekrana).

 

11.3. Evidencija kupaca (partnera)

Pretraživanje se može izvršiti prema šifri kupca i nazivu kupca.

 

11.3.1.              Unos novog kupca

Obavezna polja su šifra i naziv. Ostala polja se ne moraju unositi.

 

11.4. Evidencija prodavača

Pretraživanje se može izvršiti prema šifri kupca i nazivu kupca.

 

11.4.1.              Unos novog prodavača

Obavezna je šifra prodavača, ime prodavača i OIB prodavača (zbog fiskalizacije).

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com