Konto-MPA izjava o pravima pristupa i zaštiti osobnih podataka

Ovaj dokument opisuje prava pristupa koja se koriste unutar Konto-MPA mobilne Android kase, te koji osobni podaci i u koju svrhu se prikupljaju prilikom korištenja aplikacije.

1. PRAVA PRISTUPA KOJA SE KORISTE UNUTAR APLIKACIJE

Konto-MPA aplikacije za svoj normalan rad koristi sljedeća prava pristupa na uređaju na kojem se koristi:

  • INTERNET – pristup na Internet potreban je za fiskalizaciju računa te slanje e-mail poruka iz aplikacije.
  • WRITE_EXTERNAL_STORAGE – pristup pohrani uređaja potreban je kako bi se podaci mogli zapisati u bazu podataka uređaja. Podaci koji se zapisuju u bazu podataka su podaci o korisniku aplikacije (naziv, adresa, OIB, prodajna mjesta, djelatnici), podaci o artiklima (naziv artikla) i partnerima (naziv, adresa i OIB partnera), podaci o računu (stavke, cijene, način plaćanja i ostali podaci o računu. Pohrana se također koristi za pristup FINA certifikatu te za izradu sigurnosne kopije podataka (backup).
  • BLUETOOTH – pristup Bluetooth uređajima potreban je za ispis podataka na Bluetooth printere.
  • BLUETOOTH_ADMIN – pristup Bluetooth administratoru potreban je kako bi se omogućilo dodavanje novih Bluetooth uređajima te time aplikacija povezala s Bluetooth printerom.

Osim navedenih prava, Konto-MPA u svom radu ne zahtjeva druga prava pristupa za svoj normalni rad.

2. OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU UNUTAR APLIKACIJE

Tijekom korištenja Konto-MPA mobilne Android kase, unutar aplikacije se mogu prikupljati sljedeći osobni podaci:

  • OSOBNI PODACI O KORISNIKU APLIKACIJE – za normalno korištenje aplikacije potrebno je unijeti podatke o tvrtki (naziv, sjedište, OIB, kontakt telefon / mail),, podatke o prodavaču (ime i prezime, OIB). Ovi podaci su obavezni zbog prijave u sustav Porezne uprave. Za slanje kopije računa na e-mail prikupljaju se također e-mail adresa, korisničko ime i lozinka za pristup e-mail računu kroz koji se šalju računi. Prilikom slanja računa na fiskalizaciju aplikacija može zapisati i IP adresu uređaja s kojeg se šalje račun.
  • OSOBNI PODACI O KUPCIMA PROIZVODA I USLUGA – ukoliko u aplikaciji želimo koristiti kupce kod kojih je na računu naveden naziv tvrtke odnosno ime i prezime kupca, u tom slučaju se u Evidenciji kupaca prikupljaju naziv, sjedište i OIB kupca.

Osim navedenih podataka,  Konto-MPA ne prikuplja druge osobne podatke tijekom svog korištenja.

3. NA KOJI NAČIN AUTOR APLIKACIJE KORISTI OSOBNE PODATKE PRIKUPLJENE TIJEKOM KORIŠTENJA APLIKACIJE

Osobni podaci prikupljeni tijekom korištenja Konto-MPA aplikacije koriste se samo unutar aplikacije kako bi se omogućio njen normalan rad, osim podataka o prodajnom mjestu i prodavaču koji se temeljem važeće regulative šalju u Poreznu upravu.

Prilikom registracije prodajnog mjesta podaci o korisniku aplikacije šalju se proizvođaču aplikacije radi registracije legalnih korisnika aplikacije i to sljedeći podaci o poslovnom prostoru: skraćeni naziv tvrtke, matični OIB, datum i vrijeme prijave, naziv poduzeća, OIB, naplatni uređaj, naziv prodajnog mjesta + aktivacijski broj. Proizvođač aplikacije se obavezuje da primljene podatke o korisniku aplikacije neće dijeliti s trećim stranama osim s  Poreznom upravom na temelju važeće zakonske regulative.

Aplikacija izvozi osobne podatke u sigurnosnu kopiju podataka (backup) kako bi se sačuvali od gubitka u slučaju kvara ili otuđenja uređaja. Sigurnosna kopija se radi na lokaciji koju odabere korisnik aplikacije. Proizvođač aplikacije ne prima podatke o sigurnosnoj kopiji podataka i nije odgovoran za te podatke. Korisnik aplikacije odgovoran je za sigurno čuvanje sigurnosne kopije podataka.

4. ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJENIH KORIŠTENJEM APLIKACIJE

Odgovornost za zaštitu osobnih podataka prikupljenih tijekom korištenja aplikacije je na korisniku aplikacije.

Korisnik aplikacije mora zaštiti uređaj od krađe, neovlaštenog pristupa i zlonamjernih programa (virusa) koji bi mogli eventualno doprinijeti neovlaštenom pristupu osobnim podacima.

Proizvođač aplikacije omogućio je korištenje lozinke za pristup aplikaciji kako bi se spriječio neovlašteni pristup podacima.

Proizvođač aplikacije ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je došlo do gubitka, krađe ili zloupotrebe osobnih podataka.

5. BRISANJE OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko želi obrisati prikupljene osobne podatke, korisnik  Konto-MPA aplikacije treba prestati koristiti aplikaciju, deinstalirati je i obrisati sve sigurnosne kopije podataka.

Ukoliko želi zatražiti od proizvođača aplikacije da isti obriše zaprimljene osobne podatke o korisniku aplikacije (zaprimljene prilikom registracije prodajnog mjesta), mora za to uputiti pisani zahtjev proizvođaču aplikacije u skladu s odredbama licence o korištenju aplikacije.

6. PRIHVAĆANJE NAČELA OVE IZJAVE

Korištenjem mobilne aplikacije Konto-MPA korisnik iste slaže se sa svim iznijetim načelima.

Back to Top

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com